top of page

Online Cliëntgerichte Psychotherapie

Online Cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van online psychotherapie die u stimuleert om ontdekkingen over uzelf te doen. Reflectie op uw gevoelens en gedrag en de confrontatie ermee staan centraal. Deze therapievorm heeft tot doel u te laten ervaren wie u bent, wat u wilt en wat u belemmert in het leven.

Online cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom of klachtgericht. Cliëntgerichte psychotherapie helpt u om uw emoties, gedachten en gedrag in samenhang met uw situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken.

U leert uzelf kennen, u leert uw eigen mogelijkheden benutten en u leert om te gaan met beperkingen waardoor klachten verdwijnen.

U leert uw eigen gevoelens en gedachten waarderen en accepteren. Zo wordt u zich bewust van de keuzes die u heeft gemaakt, maakt en kan gaan maken. U wordt geholpen om uw eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. Uw therapeut leert u niet wat u moet doen, maar u ontdekt zelf wat u wil en kan. Vandaar de gerichtheid op de client.  

 

In de eerste gesprekken met u zal het gaan over uw klachten/problemen, over uw situatie nu en over uw levensloop: hoe kijkt u daar tegenaan, wat vindt u daarin van belang. Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang, hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed? De psychotherapeut kan ook ter sprake brengen hoe hij/zij u in het gesprek ervaart. Dit doet hij/zij om u te helpen zicht op te krijgen op de manier waarop u met anderen omgaat. In de gesprekken die volgen zal het vooral gaan over datgene wat u op dat moment bezighoudt en zal uw psychotherapeut nauwkeurig luisteren om u te helpen uw gevoelens en gedachten uit te drukken. Ook ervaringen uit het verleden die u nu bezighouden zijn onderwerp van gesprek.

In die gesprekken zal de psychotherapeut ook zijn/haar eigen ideeën over u en uw problemen aan u voorleggen. Hierbij kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

In een cliëntgerichte psychotherapie kunt u meer zicht krijgen op uzelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook de sterke kanten van uw persoonlijkheid, die u zich soms onvoldoende heeft kunnen toe-eigenen. Ook kan het zijn dat u zich realiseert dat u meer of andere dingen van uzelf eist of verwacht dan bij u passen. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van uw mogelijkheden kunt u er beter in slagen om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.

In de beginfase van de therapie zal de psychotherapeut met u bespreken hoe lang de therapie naar verwachting zal duren, gezien de problematiek waarmee u komt. Hij/zij zal regelmatig met u nagaan in hoeverre de doelstellingen van de therapie bereikt zijn. Doorgaans hebt u wekelijks een gesprek van drie kwartier met uw psychotherapeut. Dit kan ook een keer per twee weken zijn, afhankelijk van wat u met uw psychotherapeut hierover afspreekt. U bepaalt in onderling overleg wanneer de therapie kan stoppen, want een cliëntgerichte psychotherapie is een therapie "op maat". U moet er van uit gaan dat een cliëntgerichte therapie enkele maanden tot een jaar duurt. Soms kan dat, afhankelijk van de problematiek, langer zijn. Ook factoren van buitenaf, zoals het maximum aantal zittingen dat voor vergoeding in aanmerking komt, spelen een rol.

Cliëntgerichte psychotherapie kan geïndiceerd worden bij klachten zoals depressie symptomen, angstklachten, burnout, overspannenheid en overmatig piekeren, en bij PTSS symptomen na een traumatische ervaring. Belangrijker echter dan de aard van uw klacht, is het feit dat u bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij uzelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in uw persoonlijke relaties, die u doet besluiten iets aan uw klachten of problemen te gaan doen.

Terug naar home NL online psycholoog.

Hoe werkt Online Cliëntgerichte Psychotherapie?

Eerste gesprekken Online Cliëntgerichte Psychotherapie

Sterke kanten en beperkingen

Duur van de therapie

Voor welke klachten en problemen?

online clientgerichte psychotherapie: ontdek je eigen krachten, je eigen bergtoppen, je eigen stevigheid
bottom of page